Stadgar

Giltigt fr.o.m.
2021-06-30
Inledning

Svenska Alaskan Klee Klubben, nedan benämnd SAKK, är den inofficiella rasklubben för hundrasen Alaskan Klee Kai i Sverige.

SAKK ska vara den svenska centralpunkten för rasen och representera den i Sverige.

SAKKs säte befinner sig på Brynäsgränd 15, LGH 1302, 802 84 Gävle och omfattas vid varje årsmöte.
 

§ 1 Mål

SAKKs långsiktiga mål är:

 • Att få hundrasen, Alaskan Klee Kai, fullt erkänd i hela Sverige.
   

 • Att få hundrasen mer tillgänglig i Sverige med hjälp av avel, baserad på modern vetenskaplig fakta gällande genetik och hälsa, och import av hälsosamma hundar.

För SAKK gäller det att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
 

 • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
   

 • Vägleda hunduppfödare med hjälp av vetenskapliga studier för att frambringa flera hälsosamma generationer i Sverige.
   

 • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.
   

 • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
   

 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
   

 • Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
   

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska SAKK:

 1. nformera och sprida kunskap om SAKK – dess mål, organisation och arbetsformer.
   

 2. Informera om SAKKs ras och dess användningsområden.
   

 3. Lämna information och råd i avelsfrågor.
   

 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SAKKs ras inom och utom landet.
   

 5. Utbilda instruktörer, hundägare, hunduppfödare och hundar så att hundens rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
   

 6. Utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.
   

 7. Anordna verksamheter.
   

 8. Stödja och medverka i forskningsarbete.
   

§ 3 Medlemskap

MOMENT 1

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SAKKs styrelse.

Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år

Medlem ska följa SAKKs stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SAKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SAKK och myndigheter föreskriver.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SAKKs syften till hedersmedlem. 

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten från SAKK i enlighet med stadgar för SAKK.

Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SAKKs Disciplinnämnd.

MOMENT 2

SAKK har framfört följande medlemskapskategorier för medlemmar inom föreningen:

 • Medlem
   

 • Uppfödarmedlem
   

 • Funktionärsmedlem
   

 • Styrelsemedlem
   

 • Hedersmedlem

Definitioner, kriterier, regler, riktlinjer och priser framställs vid ordinarie årsmöte och arkiveras på SAKKs hemsida.

Medlemmar är inte limiterade till enbart en medlemskapskategori.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i SAKK behöver endast en av dessa betala full medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte SAKKs publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

SAKKs verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation

MOMENT 1

SAKKs angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av SAKKs styrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

MOMENT 2

Alla kallelser inom föreningen skickas senast 14 kalenderdagar före mötet genom meddelande i SAKKs publikation, på SAKKs hemsida, på SAKKs sociala medier, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Alla möten hålls digitalt via Discord och/eller Zoom om inget annat anges på kallelsen.
Alla möten kommer att spelas in för underlätta protokollföring.
Ordförande för möte bibehåller rätten att stänga av mikrofonen för samtliga medlemmar.


Medlemmarna får uttrycka sig skriftligt eller visuellt, med hjälp av kamera, för att göra ordförande medveten om att de önskar tala och/eller uttrycka sig.

MOMENT 3

Bortsett från ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte ska styrelsen sammanträda resterande medlemmar för medlemsmöte minst en gång varje kvartal.

§ 7 Årsmöte

MOMENT 1 INLEDNING

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när SAKKs revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 14 kalenderdagar före mötet

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 3 dagar före mötet delges medlemmarna.

MOMENT 2 DAGORDNING

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd person.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
   

 2. Val av ordförande för mötet.
   

 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
   

 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
   

 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
   

 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
   

 7. Fastställande av dagordningen.
   

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
   

 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
   

 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
   

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
   

 12. D. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  E. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  F. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
   

 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
   

 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
   

 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
   

 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
   

 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 7 kalenderdagar anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

MOMENT 3 RÖSTNING

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

MOMENT 4 NÄRVARORÄTT

Vid årsmöte äger enbart SAKKs medlemmar och individer inbjudna av styrelsen rätt att närvara. Individer som ej är medlem har rätt att yttra sig men inte rätt att delta i beslut.

MOMENT 5 MOTIONER OCH ÄRENDEN

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålles.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

§ 8 Styrelsen

Förvaltningen av SAKKs angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.
Styrelsen är SAKKs beslutande organ.

MOMENT 1 STYRELSENS ORGANISATION

Styrelsen består av ordförande och två till åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för två år, övriga ledamöter för ett år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Suppleant kan välja vid årsmötet att tjänstgöra aktivt eller passivt.

 • Aktiv suppleant närvarar vid varje styrelsemöte.
   

 • Passiv suppleant närvarar enbart när hen tar över en ledamots roll.

Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant, under förutsättningen att hen har varit medlem i minst 24 månader.

Undantag gäller om styrelsen anser att ytterligare styrelsemedlemmar behövs.

Vid ett sådant undantag får även medlemmar, som har varit medlem i mindre än 24 månader, väljas till ordinarie ledamot och suppleant. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott, nedan benämnd AU, och inom eller utom sig arbetsgrupper, nedan benämnd AG, eller kommittéer för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter och ansvar.

AU, AG och kommittéer utsedd av styrelsen har som uppgift att underlätta styrelsens arbete och ska bestå av 1 sammankallande och minst 2 individer.
Alla beslut och rekommendationer fattade av AU, AG eller kommittéer ska skriftligt presenteras fram till ordförande som därefter har 14 kalenderdagar för att godkännande.


Ordförande erhåller vetokraft för alla beslut och rekommendationer framtagna av AU, AG eller kommittéer, under förutsättningen att de ej strider mot stadgar och/eller styrelsens ledamöternas ansvar och/eller arbetsuppgift.

Mandatperioden för kommittéer ska vara ett år om inget annat beslut fattas av styrelsen.

Ordförande i föreningen har rätt att teckna SAKKs firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande. Kallelsen ska skickas, tillsammans med dagordning, senast 14 dagar innan mötet. Kallelsen kan skickas av sekreterare på uppdrag av ordförande.
Hedersmedlemmar bibehåller rätten att närvara när styrelsen sammanträder men har enbart har yttrande- och förslagsrätt och inte rösträtt.

Styrelsen sammanträder den sista söndagen varje månad, kl 18.00, om inget annat anges minst 14 dagar innan.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Ordförandes ansvar inom styrelsen är följande, men inte begränsad till:

 • Leder föreningens arbete.
   

 • Leder styrelsens arbete.
   

 • Leder möten.
   

 • Samordnar och håller ihop föreningens olika roller.
   

 • Utdelar arbetsuppgifter till övriga ledamöter.
   

 • Ansvarar för icke-utdelade arbetsuppgifter/funktionär.
   

 • Är ansiktet utåt och representerar föreningen.
   

 • Medveten om eventuella behov av stöd/utbildning.
   

 • Godkänner protokoll innan publicering.

Vid det första styrelsemötet efter årsmötet identifierar styrelsen funktioner och roller som styrelsen är i behov utav samt definierar vilket ansvar varje funktion och roll har. Dessa definitioner arkiveras internt inom styrelsen om inget annat beslut fattas under styrelsemötena.

MOMENT 2 STYRELSENS UPPDRAG

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, bland annat:

 • Ansvara för rasens avelsfrågor.
   

 • Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
   

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
   

 • Ansvara för SAKKs tillgångar, arkiv och korrespondens.
   

 • Avge verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
   

 • Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
   

 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
   

 • I övrigt sköta SAKKs angelägenheter.

§ 9 Revisorer

SAKKs balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

SAKKs verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Om styrelsen har ej utsett en valberedningskommitté så ska valberedningen bestå av två ledamöter varav en sammankallande. Sammankallande, om inget annat har beslutats, är sekreteraren vald inom styrelsen.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden och övriga möten inom föreningen. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och, om vald, justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

SAKKs styrelse ansvarar för alla disciplinärenden inom föreningen.

MOMENT 1

Enskild person som är medlem enligt § 3 och som:

 • handlar i strid mot dessa stadgar eller åsidosätter de regler och riktlinjer som utfärdats med stöd av stadgarna

eller

 • handlar på sätt som är ägnat att skada eller motverka SAKKs mål och verksamhet, eller att skada medlemmarnas eller allmänhetens förtroende för SAKK

kan av styrelsen

 • Tilldelas varning.
   

 • Uteslutas ur SAKK.
   

 • Under bestämd eller obestämd tid förbjudas att närvara vid arrangemang som anordnas av eller plats/lokal som nyttjas av SAKK (tillträdesförbud).

MOMENT 2

I anmälan ska anges de omständigheter som anmälaren åberopar till stöd för sitt påstående om att den anmälde kan antas ha handlat på sätt som kan medföra disciplinär åtgärd.

Anmälan kan avvisas om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet och anmälaren inte lämnar de förtydliganden som begärs.

MOMENT 3

Medlem som uteslutits genom beslut av styrelsen kan inte åter antas som medlem i föreningen annat än efter Disciplinnämndens tillstyrkan. Den som upphört att vara medlem i föreningen bör inte åter antas som medlem i föreningen utan styrelsens tillstyrkan.

Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får fattas av styrelsens ordförande.

MOMENT 4

SAKK svarar inte för skada eller kostnad som åsamkas någon genom styrelsens beslut i disciplinärende. För sådan skada eller kostnad svarar inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär i SAKK i den mån denne i disciplinärendet företrätt SAKK.

Part som i disciplinärende anlitar ombud, införskaffar sakkunnigutlåtande eller på annat sätt ådrar sig kostnader för utredning i ärendet, svarar själv för sådana kostnader oavsett ärendets utgång.

§ 13 Force majeure

Om SAKK på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin verksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

SAKK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

SAKK svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SAKK som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändringar

Förslag tilländring av dessa stadgar ska senast tre veckor före ordinarie årsmötet inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

Vid anslutning till en annan organisation (exempelvis den Svenska Kennel Klubben) så bibehåller styrelsen rätten att anpassa stadgarna efter organisationens önskemål.

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att få upphöra som rasklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses SAKK ska SAKKs tillgångar utdelas jämnt inom styrelsen.

Noteringstexter

§ 4, MEDLEMSAVGIFT

Om ytterligare medlems- kategorier och kriterier finns inom föreningen ska dessa regleras i stadgarna snarast.
Dessa regleringar kan utföras när styrelsens sammanträds under verksamhetsperioden.

§ 11, PROTOKOLL

Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på SAKKs webbplats eller publikationer, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.